Tài liệu học phiên dịch tiếng Anh vedico CLIP 02

Lớp phiên dịch cao cấp VEDICO – Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra (placement test) sau đó qui chiếu trình độ thực tế, nhằm kiểm tra khả năng Biên dịch (translation) và dịch nói (interpretation) — khoảng 5 câu ngắn và 5 câu dài V-A, A-V) nhằm đánh giá đúng trình độ và …

Tài liệu học phiên dịch tiếng Anh vedico CLIP 05

Lớp phiên dịch cao cấp VEDICO – Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra (placement test) sau đó qui chiếu trình độ thực tế, nhằm kiểm tra khả năng Biên dịch (translation) và dịch nói (interpretation) — khoảng 5 câu ngắn và 5 câu dài V-A, A-V) nhằm đánh giá đúng trình độ và …

Tài liệu học phiên dịch tiếng Anh vedico CLIP 03

Lớp phiên dịch cao cấp VEDICO – Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra (placement test) sau đó qui chiếu trình độ thực tế, nhằm kiểm tra khả năng Biên dịch (translation) và dịch nói (interpretation) — khoảng 5 câu ngắn và 5 câu dài V-A, A-V) nhằm đánh giá đúng trình độ và …